MENÜ
A kelet-balatoni munkáltatók információs oldala
munkaltato.ewk.hu

Tisztelt Munkáltató!

 

Figyelmébe ajánljuk az alábbi munkaügyi tárgyú jogszabályváltozásokat:

2011. évi CV. törvény az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (Magyar Közlöny 85. szám)

A törvény jogharmonizációs célú, valamint a foglalkoztatás feltételeit, rugalmasságát érintő és jogtechnikai, pontosító jellegű rendelkezéseket egyaránt tartalmaz.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt érintően 2011. augusztus 1-től:

Bevezetésre kerül az Európai Unió 2009/50/EK tanácsi irányelvnek megfelelőenaz ún. EU Kék Kártya, mely a harmadik országbeli állampolgárok magas szakképezettséget igénylő munkavállalás céljából történő belépést és engedélyt szolgálja. Ezen engedélyezési eljárás a Bevándorlási Hivatal hatáskörébe tartozik, és az eljárás során a Munkaügyi Központ szakhatóságként működik közre.

2011. augusztus 1-től megszűnt a munkaügyi tanács intézménye, ezért hatályukat vesztik azok a rendelkezések, melyek a munkaügyi tanács feladataival, működésével kapcsolatosak.

 

Munka Törvénykönyvét érintően 2011. augusztus 1-től: 

A próbaidő kollektív szerződés alapján 6 hónap is lehet, eddig csak 3 hónapot engedett a törvény; [Mt. 81. § (2) bek.]

Változik a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság idejére járó rendes szabadság számítása, az eddig 1 év helyett most már csak az első 6 hónapra jár szabadság; [Mt. 130. § (2) bek. c) pont; Ktjv. 2. § (1) bek. és Ktv. 71. § (2) bek. a) pontja alapján alkalmazandó a kormánytisztviselői jogviszonyban is]

Új rendelkezés, hogy a munkáltató a szabadságot a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül, ha az akadályoztatás egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. [Mt. 134. § (3) bek. b) pont]

Új esetkör kerül a pénzbeli szabadságmegváltás rendelkezései közé, szintén a gyermek ápolása, gondozása céljára kapott fizetési nélküli szabadságon lévők esetében, mely szerint a gyermek ápolása, illetve gondozás a céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. [Mt. 136. § (1) bek. c) pont; Ktjv. 2. § (1) bek. és Ktv. 71. § (2) bek. a) pontja alapján alkalmazandó a kormánytisztviselői jogviszonyban]

Szabályozásra kerül a gyermek gondozása, ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszakításának lehetősége az alábbiak szerint:

Ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási szándékát előzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság kezdetétől számított

a) hat hónap letelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 30 nap,

b) hat hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 60 nap elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni. [Mt. 138. § (5a) bek.; Ktjv. 2. § (1) bek. és Ktv. 71. § (2) bek. a) pontja alapján alkalmazandó a kormánytisztviselői jogviszonyban is]

 

A rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként szabadidő biztosítása az eddigi munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása esetén volt lehetséges, most már elegendő a munkáltató előírása. [Mt. 147. § (2) bek.]

A munkaerő-kölcsönzés lehetősége immár nem csak a belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek számára biztosított. Bármely EGT tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozásnak, mely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, lehetősége lesz arra, hogy Magyarországon kölcsönbeadó lehessen.

         Emellett a törvény átülteti a magyar jogba a munkaerő-kölcsönzés egyes kérdéseiről szóló 2008/104/EK irányelvnek azokat a rendelkezéseit, amelyek kimondják, hogy bizonyos alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeknek legalább olyan szintűeknek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás alkalmazta volna a munkavállalókat.

 

Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt (Eft.) érintően 2011. augusztus 1-től: 

Változik az alkalmi munkával foglalkoztatható munkavállalók létszámának meghatározása az alábbiak szerint:

Az egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszámának meghatározásánál a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni. [Eft. 1. § (2)]

Új fogalom meghatározások a módosított Eft-ben:

mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

idénymunka: az Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

A törvény kimondja, hogy a munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. A munkaszerződést csak akkor kell írásba foglalni legkésőbb a munka megkezdéséig, ha a munkavállaló kéri, azzal, hogy ez mentesíti a munkáltatót a bejelentési kötelezettségének teljesítése alól. Ebben az esetben a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. [Eft. 3.§ (1)]

 Amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. §-ában foglalt munkaidő-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. §-ában foglalt munkabérről szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket.

 

121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 83. szám) 

A rendelet módosítás alapján a költségkompenzációs támogatás nyújtására és a rehabilitációs költségtámogatásra kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerződés – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedő hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.

 

 

Helyi hírek, aktualitások:

 

A TÁMOP 1.1.2 (Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért) projekt keretében az alábbi célcsoportokba tartozó álláskeresők után tudjuk korlátozott számban a bemutatott támogatást biztosítani:

 

Célcsoportok:

1. alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakképzettséggel rendelkező álláskeresők

2. pályakezdők és a 25 év alatti álláskeresők

 

A támogatás időtartama:

8 hónap (+4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség)

 

A támogatás mértéke

A bér+járulék 70%-a

 

Helyközi utazási költségtérítés

Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a

 

A létszámkeret szűkőssége miatt FOGLALKOZTATÁSI SZÁNDÉKÁT KÉREM, MIELŐBB JELEZZE Boórné Mórocz Éva kolléganőmnek az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Személyesen: VMKMK Balatonalmádi Kirendeltség – 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. – 2. iroda, vagy

Telefonon:      88/439-379

 

 

Tisztelettel:

Jáger László

kirendeltségvezető

VMKMK Balatonalmádi Kirendeltség

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Tel.: 88/439-055

Fax: 88/439-379

E-mail: jagerl@lab.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tisztelt Munkáltató!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. március 7-től két felhívást tett közzé foglalkoztatási támogatásokkal kapcsolatosan.

 

I. A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatást hirdet a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők foglalkoztatására.

 A felhívás részletes anyaga:

http://kdrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=kdrmk_palyazatok_munka tapasztalat

 

II. A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatást nyújt létszámleépítések megelőzése érdekében részmunkaidős foglalkoztatás támogatására.

A felhívás részletesen megtekinthető:

http://kdrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=kdrmk_palyazatok_reszmunkaidos

 

Európai Uniós programok          

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.3. „Út a munka világába” konstrukciója keretében megvalósuló projekt új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a rendelkezésre állási támogatásra – 2011.01.01-től bérpótló juttatásra- jogosult álláskeresők munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutását. A támogatásokat 2011. október 31-ig tudjuk nyújtani programba vont ügyfeleink részére.

Bővebben: http://kdrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kdrmk_tamop_113

 

Hasznos információk

 

Tájékoztatjuk a T. Munkáltatókat, hogy foglalkozásonkénti átlagkeresetekről tájékozódhat az NFSZ honlapján a nemzetgazdaság egészére és régiókra vonatkozóan.

http://berek.munka.hu/

 

A témával kapcsolatos további adatfelvételi eredményeket talál szintén az NFSZ honlapján a Statisztika menüpontban egyéni bérek és keresetek területenként, költségvetési szféra, vállalkozói szféra, nemzetgazdaság összesen.

http://internet.munka.hu/sysres/adattar2010/index.html

 

A TÁMOP 1.3.1./1.3.5. „Az új Széchenyi terv megvalósítását segítő hálózat kialakítása és a munkaerő-piaci szolgáltatások kapcsolódása” alprojekt keretén belül régiónk 7 fő mobil tanácsadóra pályázott sikerrel a Foglalkoztatási Hivatal Modernizációs Programirodáján keresztül, akik májusban kezdik meg szolgáltatási és információs tevékenységüket.

A mobil tanácsadók megjelenésével célunk, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírt - elsősorban foglalkoztatási- és vállalkozásfejlesztési célú - pályázatokat a munkáltatók minél szélesebb köréhez juttassuk el, serkentve pályázati hajlandóságukat, elősegítve a kis-és középvállalkozások munkahely teremtési esélyeit, ezzel párhuzamosan erősítve gazdasági pozíciójukat.

 

Munkaerő-piaci információk

 

A foglalkoztatottak, munka nélkül lévők számának alakulása*

 

A KSH 15-74 éves lakosságára vonatkozó legutóbbi munkaerő-felmérésének adatai alapján a foglalkoztatottak száma kismértékben emelkedett a múlt év folyamán, s ezzel párhuzamosan csökkent a munkanélküliek száma. A tavalyi év első negyedévében hazánkban foglalkoztatottak száma 3719,3 ezer főt jelentett, s számuk az év utolsó negyedévében már 3804,3 főt ért el. Ezzel együtt a munkanélküliek száma 2010. I. és II. negyedéve között változott jelentősen, amikor is számuk 497,8 ezer főről közel húszon-ötezerrel 473,3 ezer főre fogyott. Az év során tovább mérséklődött a számuk, de ennek nagysága már kisebb mértékű volt, és 462,1 ezer főt tett ki a IV. negyedévben. Hasonló folyamatok zajlottak le a Közép-dunántúli régióban is, jól látható a foglalkoztatotti létszám enyhe növekedése és a munkanélküliek számának fogyása egyaránt. /*Forrás:KSH/

 

Az álláskeresők számának alakulása*

 

A régió három megyéje közül a legtöbb állásnélküli (a régióban nyilvántartott létszám 41,3 %-a, 25,6 ezer fő) továbbra is Fejér megye kirendeltségein szerepelt a regiszterben. Veszprém megyében 21,0 ezer fő volt a záró létszám, Komárom-Esztergom megye kiren-deltségei pedig 15,4 ezer főt tartottak nyilván. 2010 márciusához képest, a régióban megha-tározó mértékű (9,5 %-os, 6.488 fős) fogyás következett be a regiszterben lévők számát illetően. Az ország közigazgatási régiói közül - Nyugat-Dunántúl és Dél-Alföld mellett – a Közép-dunántúli régióban mutatkozott csökkenés a nyilvántartottak állományában. /*Forrás:NFSZ/

 

Asztali nézet