MENÜ
A kelet-balatoni munkáltatók információs oldala
munkaltato.ewk.hu

START, START PLUSZ és START EXTRA kártya

 

FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás időpontja előtt kell igényelni!

 

A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján 2011. január 1. napjától az alábbi járulékkedvezmények, START kártyák igényelhetőek.

 

I. START program

 

1. START kártya igénylésére jogosult, aki:

 • a 25. életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be,
 • tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
 • tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási, vállalkozási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

 

Az első ízben létesített foglalkoztatási jogviszony megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, és az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után az alkalmi munkavállalói könyvvel, továbbá a 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt.

 

 

2. START kártyával történő foglalkoztatás esetében a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint:

 • alap-vagy középfokú végzettséggel rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő esetén a társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás
  • első évében a bruttó munkabér 10%-a,
  • második évében a bruttó bér 20%-a a fizetési kötelezettség.
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő esetén a társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás
  • első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-a,
  • a következő három hónapjában pedig a bruttó bér 20%-a a fizetési kötelezettség.

 

II. START PLUSZ program

 

1. START Plusz kártya igénylésére jogosult, aki

 •  a gyermekgondozási segély (GYES), a gyermekgondozási díj (GYED), a gyermeknevelési támogatás (GYET), valamint az ÁPOLÁSI DÍJ folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy
 • a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll (tehát „passzív jogon” van gyesen), illetve
 • a tartósan álláskereső (az aki, a kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, pályakezdő álláskereső esetén, 8 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott).

 

2. START PLUSZ kártyával történő foglalkoztatás esetén a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint:

 • a társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás
  • első évében a bruttó munkabér 10%-a,
  • második évében a bruttó bér 20%-a a fizetési kötelezettség.

 

 

III. START EXTRA program:

 

1. START EXTRA kártya igénylésére jogosult, aki

 • legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső,
  • ha az 50. életévét betöltötte, vagy
  • életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • bérpótló juttatásra jogosult álláskereső (az, akit a START EXTRA kártya igénylésének időpontjában a kirendeltség álláskeresőként nyilvántart és bérpótló juttatásban részesül). 

 

Ha a START és a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell számára biztosítani (amellyel az ahhoz kapcsolódó kedvezőbb járulékkedvezményt veheti igénybe).

 

 

2. START EXTRA kártyával történő foglalkoztatás esetén a munkaadót a következő járulék kedvezmény illeti meg:

 • a foglalkoztatás
  • első évében mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól;
  • második évében a társadalombiztosítási járulék összege helyett a bruttó munkabér 10%-a a fizetési kötelezettség.

 

IV. Mindhárom START kártyatípusra vonatkozó további szabályok

 

A járulékkedvezmény érvényesítése

A munkaadó a START kedvezményt alap-, középfokú végzettséggel rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő esetén a minimálbér másfélszeres összegének megfelelő járulékalap után, a START kedvezményt felsőfokú végzettségű pályakezdő esetén, valamint a START PLUSZ és a START EXTRA kedvezményt a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

Amennyiben a munkavállaló munkabére a fent meghatározott, adott kártyára vonatkozó összeget meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni mindhárom kártya esetében. 

 

A START kártyával igénybe vehető kedvezményt a munkaadó a foglalkoztatás időtartamától, határozott vagy határozatlan jellegétől függetlenül veheti igénybe.

A START PLUSZ és a START EXTRA kedvezményt csak akkor érvényesítheti, ha a foglalkoztatás időtartama meghaladja a 30 napot, és a munkaidő legalább a napi 4 órát eléri.

A kedvezmények csak úgy érvényesíthetők, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító személy a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával vagy azt helyettesítő igazolással a munkába lépést megelőző napon rendelkezik!

 

A kártyák érvényességi ideje

A kártyák érvényességének időtartama a START kártyával rendelkező alap- vagy középfokú végzettségű, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő esetén, valamint a START PLUSZ és a START EXTRA kártyával rendelkező személyek esetén a kiállítás keltétől számított legfeljebb két év, a START kártyával rendelkező felsőfokú végzettségű pályakezdő esetén legfeljebb egy év, azonban a kártyák érvényességi idején belül figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • START kártyával foglalkoztatott pályakezdő esetében az érvényesség időtartama a kiállítás keltétől az igénylő 25. életévének, felsőfokú végzettségű esetén a 30. életévének a betöltéséig terjedő időszak;
 • START PLUSZ és START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén az érvényesség időtartama legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.

 

A kedvezmények csak a kártyák érvényességi idején belül vehetők igénybe, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás időtartama ezt meghaladja (kivéve! a START EXTRA Régiós járulékkedvezményt, amely a START EXTRA kártya érvényességi idejének lejárta után, a foglalkoztatás 3. évében is igénybe vehető!), és a kártya érvényességi idején belül egymást követő jogviszonyok esetén több munkáltatónál is érvényesíthetők.

 

Amennyiben a foglalkoztatás később kezdődik, mint a kártya érvényességi idejének kezdete, akkor a kedvezmény rövidebb ideig érvényesíthető, mint a kártya érvényességi időtartama, maximum a foglalkoztatás kezdetétől a kártya érvényességének végéig. A kártyára irányadó kedvezőbb járulékkedvezmény az első foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 (ill. felsőfokú végzettségű esetén 9) hónapra vehető igénybe (függetlenül attól, hogy ez idő alatt a foglalkoztatás folyamatos, vagy nem, illetve a munkaadó a kedvezményt igénybe veszi vagy sem), ezen időszak lejártát követően a kártya érvényességi idejéből még hátralévő (a kártya érvényességi idejének végéig tartó) időre a járulékkedvezmény kevésbé kedvezményes mértéke vehető igénybe. A fentiek miatt célszerű a kártyát közvetlenül a foglalkoztatás megkezdése előtt igényelni.

 

START PLUSZ és START EXTRA kártyák kiváltására legkésőbb 2011. december 31. napjáig van lehetőség, tehát ezen kártyák alapján járulékkedvezmény igénybevételére legkésőbb 2013. december 31. napjáig kerülhet sor!

 

A kártyák igénylése

A kártyát a munkavállaló, a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, a NAV (APEH jogutódja) irodáiban igényelheti (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 20/A §-a alapján). Az igénylésre szolgáló nyomtatvány ingyenesen szerezhető be a NAV ügyfélszolgálatain, vagy letölthető a NAV internetes honlapjáról (nav.gov.hu).

A kártya iránti kérelmet a kérelmezőnek az állandó lakóhelye szerinti adóhatósághoz, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti adóhatósághoz kell benyújtania, továbbá be kell mutatnia az alábbi igazolásokat:

  

START kártya igénylése esetén a felsőfokú végzettséget bizonyító oklevelet/ igazolást;

 

START PLUSZ igénylése esetén

 • gyes, gyet megszűnésére vonatkozó megszüntető határozat vagy kincstár, ill. a családtámogatási kifizetőhely által kiadott igazolást;
 • gyed megszűnésének időpontjára vonatkozóan az egészségbiztosítási szerv, ill. tb kifizetőhely által kiadott igazolást;
 • az ápolási díj megszűnésének időpontjára vonatkozóan a települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást;
 • a tartósan álláskereső státuszra vonatkozóan az illetékes kirendeltség által kiállított igazolást;

 

START EXTRA kártya igénylése esetén

 • a tartósan álláskereső státuszra vonatkozóan az illetékes kirendeltség által kiállított igazolást;
 • bérpótló juttatásban részesülő személy részére, ezen juttatásra vonatkozóan a települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást.

 

A START-kártyák igénylésének időpontja a gyakorlatban nem esik egybe kiállításának időpontjával, ezért az illetékes adóhatóság a nyomtatvány benyújtásakor – az igénylő erre irányuló kérelmére – igazolást ad ki az adatokról. Az igazolás birtokában a kérelmező már munkát vállalhat, illetve munkába állhat. Az adóhatóság a nyomtatvány benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki a kártyát, és azt postai úton kézbesíti;

 

A START kártya csak egy alkalommal váltható ki, és az érvényességi időtartamon belül új kártya akkor igényelhető, ha elveszett vagy megrongálódott, illetőleg névváltozásra került sor.

 

A START PLUSZ kártya a GYES, GYED, GYET, valamint ÁPOLÁSI DÍJ megszűnését követő foglalkoztatáshoz - a többi feltétel fennállása esetén – a kártya több alkalommal is kiváltható: annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került (ahány GYES, annyi kártya);

A GYES melletti foglalkoztatáskor a START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a GYES utáni foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható;

Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor;

 

Tartósan álláskereső az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig válthat START PLUSZ kártyát, így az – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - több alkalommal is kiváltható.

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig válthat ki START EXTRA kártyát, így az – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

 

Valamely kártyával rendelkező személyt foglalkoztató, és a fenti kedvezményeket érvényesítő munkaadó a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás alatt köteles a kártyát megőrizni, és azt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosának átadni.

 

Részletesebb felvilágosítás a NAV ügyfélszolgálati irodáin kérhető!

 

További információ: www.startkartya.hu

 

Forrás: FMKMK (2011. január 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet